รับพิมพ์บิลเล่ม กระดาษสำเนาคาร์บอนในตัว

 • 1 ชุด มี 2-5 ใบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
 • กระดาษที่นิยมใช้ มีสีขาว น้ำเงิน ชมพู เขียว เหลือง
 • บิล 1 เล่ม มี 50 ชุด
 • นิยมพิมพ์ขนาด A4, A5 (ขนาดพิเศษต่างๆ)
 • เข้าเล่ม สันกาว และ เย็บแม็กซ์
 • รันเบอร์ เล่มที่และเลขที่
 • ปรุฉีก สำเนาติดเล่ม
 • พิมพ์บิล, แบบฟอร์มสำนักงานต่างๆ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท
  เช่น 
  ใบกํากับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, ใบวางบิล, บิลเงินสด,
  แบบฟอร์มใบชั่งน้ำหนัก, บิลส่งของชั่วคราว,
  แบบฟอร์มใบสมัครงาน, แบบฟอร์มรับประกันสินค้า เป็นต้น